zondag 24 juli 2016

Water ...

In Johannes 4:1-42 vinden we het verhaal van Jezus en de  Samaritaanse vrouw.
Het is een heel bekend verhaal; er is al heel wat over gesproken en geschreven,  afbeeldingen van gemaakt en nog wel veel meer.
Maar afgelopen week kwam ik het voor het eerst tegen als een prachtig muziekstuk  op You Tube.
Wat raakte het mijn hart!
De tekst, de uitvoering, de passie waarmee het gezongen wordt, het neemt mij als het ware even mee naar die plek bij de bron, waar Jezus een gesprek aanging met de vrouw uit Samaria.


>> David Phelps/Maggie Beth Phelps - Water 


Ik voel de brandende zon als ze water put op het heetst van de dag.
Ik zie en voel haar ontsteltenis als de vreemdeling haar om water vraagt
Als er gezongen wordt ‘Hij wil vast meer dan dit’, dan wordt mijn hart diep geraakt; ik proef de pijn van een beschadigde vrouw.

Ik word in dit nummer meegenomen naar beide kanten.
Naar de kant van de vrouw, maar ook naar het hart van Jezus, als tussen de woorden van de vrouw Zijn gedachten klinken: ‘Ze is bang, ze is gebroken; dit is haar kans, ze is er klaar voor.’


Jezus, die verder ziet dan wat wij mensen vaak zien.
Jezus, die het hart ziet achter elk masker, achter elke façade, achter elk gesproken woord, achter elke lach, achter elke traan, achter …
Jezus, die onze gebrokenheid ziet, onze pijn, ons verdriet.
Hoe dik de muur ook is die we hebben opgetrokken, Jezus ziet er dwars doorheen.
Ook door die van jou.


Ik proef haar verlangen naar het water waar Jezus over spreekt, en voel tegelijk haar schaamte en gevoelens van onwaardigheid als ze denkt aan het leven dat ze geleefd heeft.
‘O, als Hij het toch eens wist…’
De gezongen woorden die daarop volgen komen zo diep binnen: ‘Ik weet welk leven je hebt geleefd.’

Ik weet het; Ik weet het …


Schaamte, onwaardig, als iemand toch een echt wist …
Maar Hij weet ervan, Hij kent ons leven, dat van jou en dat mij.
De schone schijn, dat wat verborgen is; de schaamte, de gevoelens van onwaardigheid, en minderwaardigheid.
Ik weet ervan, zegt Jezus, Ik heb weet van alles, en toch houd Ik van jou, ben je kostbaar voor Mij!
Toch wil Ik je te drinken geven van het levende Water, zodat je een nieuw leven kunt beginnen.
Je zult vrij zijn, vergeven, schoongewassen.


Er is een stroom van levend water, waar als je daarvan drinkt, nimmermeer dorst zult hebben.
Mijn geschenk aan jou; je zult vrij zijn, vergeven, het zal je veranderen.

Een gebonden leven, geketend.
Gevangene van de wereld.
Levend water, dat haar bevrijdt
en tegelijk uitzend.


Vrij!
Laat Zijn Leven gevende water je vrij zetten.
Vrij!
Zijn vergoten bloed heeft alle ketenen verbroken.
Vrij!
Een nieuw leven vangt dan aan.
Vrij!
Van onwaardig en minderwaardig naar dochter (zoon) van de Allerhoogste.
Vrij!
Niet meer ik, maar Hij leeft in mij.
Vrij!

zondag 3 juli 2016

Dankbaar!

Vandaag hebben we Avondmaal gevierd en mijn gedachten gingen door de woordverkondiging terug naar vroeger.
...

Het opgeheven vingertje dat ik in gedachten altijd zag als de dominee de woorden 'wie verkeerd eet en drinkt die eet en drinkt zichzelf een oordeel' sprak.
Angst, die daardoor altijd knaagde in mijn binnenste.
Angst, die steeds meer plaats in wilde nemen met elke keer dat ik aan het Avondmaal deelnam.
Angst, die ik niet wilde, want ik wist immers dat het niet nodig was.
Angst, die altijd het gevecht aanging met het zeker weten dat het Avondmaal juist voor mij was.
De priemende ogen (voor mijn gevoel) van de dominee als opnieuw deze woorden aan de tafel worden gesproken.
De ogen, de woorden, ze zijn de laatste druppel: nu is het genoeg, ik wil dit niet meer!

Nu, bijna 27 jaar verder, staat deze herinnering me nog steeds levendig voor de geest, maar de angst is verdwenen, en heeft plaatsgemaakt voor diepe, diepe dankbaarheid.
Dankbaarheid, omdat Hij zoveel van mij hield.
Dankbaarheid, omdat Hij dit voor mij heeft gedaan.
Dankbaarheid, om die doorboorde hand, die brood en wijn naar mij uitreikt.
Dankbaarheid, om zoveel genade.Zijn lichaam verbroken,
Zijn bloed vergoten,
omdat Hij zoveel
van mij hield.

Een doorboorde hand
reikt mij brood en wijn.
Ik neem en eet,
ik neem en drink.

Een nieuw verbond;
God's belofte vervuld.
Zijn dood
doet mij leven.

Brood, verbroken lichaam;
wijn, vergoten bloed,
Ik hou van U,
want U hield eerst
van mij!

Tot Uw gedachtenis, o Heer!

zaterdag 25 juni 2016

Uw liefde houdt mij staande!Er is weer een nieuwe 'Bemoediging voor de Nacht'.
>> 'Uw liefde houdt mij staande!' n.a.v. Psalm 94:18

Welterusten en slaap lekker!

Een liefdevolle groet,
Rita

dinsdag 14 juni 2016

Zeg het met liefde!

... laat geen enkel rot woord uit uw mond voortkomen,- 
alleen maar iets goeds, tot opbouw, waar gebrek aan is; 
dan geeft dat genade aan allen die het horen;
en weest jegens elkaar goedertieren, 
barmhartig en elkander begenadigend, 
zoals ook God in Christus u begenadigd heeft! 

Efeziërs 4:29,32
NB


Heer, laat toch mijn woorden
altijd vol liefde zijn.
Voor ogen houdend dat het hart
van de ander breekbaar is
als het fijnste porselein.

Heer, laat toch mijn woorden
altijd vol liefde zijn;
tot opbouw en bemoediging
voor een ieder die ze hoort
en verstoken van elk venijn.

Heer, laat toch mijn woorden
altijd vol liefde zijn.
Dat ze komen uit een hart
dat zacht is, en vergevingsgezind
en niet uit mijn moeiten en pijn.

Heer, laat toch mijn woorden
altijd vol liefde zijn.
Opdat de leiding van Uw Geest
in elk woord dat ik spreek
hoorbaar en zichtbaar zal zijn.

Nav.  het stukje ‘Say it with love’ uit ‘Love is …’ – Promise Journal
dinsdag 7 juni 2016

Ergernissen!

Woord van de Maand
Door: Tjitske Meijer

'Is dat niet de timmerman, de Zoon van Maria 
en de broeder van Jakobus en Jozef en Judas en Simon? 
En wonen zijn zusters niet hier bij ons? 
En zij namen aanstoot aan Hem.'

Matt.13: 55-57


Ergernis, ergens aanstoot aan nemen.
Hebben jullie hier ook wel eens last van?
Ik wel hoor!
Zo kan ik mij ergeren aan de harde muziek die bijna in elke winkel duidelijk aanwezig is en ik ren er het liefst zo snel mogelijk weer uit.
Men kan wel beweren dat (harde) muziek het koopgedrag stimuleert maar voor mij werkt dit absoluut in mijn nadeel.
En waar ik mij ook zo ontzettend aan kan ergeren is de vernielzucht waar geen mens bij gebaat is, en ( nog steeds) aan de treinen die mij ‘s nachts uit mijn slaap houden.
Natuurlijk wil ik mij er liever niet aan ergeren maar het zijn emoties die op dat moment ongevraagd naar boven komen waar ik geen invloed op heb.
Ach, ik kan nog wel even doorgaan met dingen benoemen maar dan gaan jullie je misschien wel aan mij ergeren en dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Toch wil ik nog één ergernis met jullie delen en dat is wanneer ik luister naar de leugens van de welvaartspredikers die verkondigen dat God persoonlijk geluk, financiële rijkdom en een goede, lichamelijke gezondheid belooft aan hen die veel geloof hebben.
Bijbelteksten waarin wordt vermeld dat het christenleven gepaard gaat met vervolging, lijden en zelfverloochening blijven achterwege.
Ik geloof dat deze ergernis, wat een heilige boosheid bij mij veroorzaakt, absoluut terecht is.
Ik vind het verschrikkelijk dat deze welvaartspredikers het Evangelie, en dit alles in Zijn Heilige Naam, misbruiken om zichzelf te verrijken.
Ik wil hier mee zeggen dat ergeren in bepaalde gevallen niet altijd verkeerd hoeft te zijn want het houd je ook scherp.
In Handelingen 17:10,11 lezen we dat zij het woord aannamen en dagelijks de Schriften nagingen of deze dingen zo waren.
Ook zij namen niet zomaar alles klakkeloos aan en dat moeten wij ook niet doen.

Jezus zegt: 'En zalig is hij, die aan Mij niet zal geërgerd worden.' (Matt. 11:6)
Toch weten we dat Hij een ergernis, een struikelblok onder Zijn eigen volgelingen was.
We lezen o.a. in Johannes 6:60 dat velen Zijn onderwijs te hard vonden en daar aanstoot aan namen en Hem daarom niet meer volgden!
(Gelukkig zijn er vandaag nog velen die Zijn onderwijs wel waarderen en Hem trouw blijven!) Hetzelfde gold voor de vele schriftgeleerden.
Toen Jezus hen leerde in de Synagoge ergerden zij zich mateloos aan Hem.
Zij vonden Hem, vanwege Zijn gebrek aan een academische opleiding en Zijn geringe achtergrond, niet bekwaam om hun Leraar te zijn.
Zij erkenden wel Zijn wijsheid maar vroegen zich wel af waar Hij al die wijsheid vandaan haalde.
En dit lieten zij ook heel duidelijk weten op de manier hoe zij minachtend over Hem spraken zeggende: 'Is dat niet de timmerman, de zoon van Jozef?' 
Maar Jezus reageerde met de woorden: 'Een profeet is niet ongeëerd dan in zijn vaderland, en in zijn huis.' 
En met deze woorden sloeg de, in hun ogen ongeschoolde eenvoudige, Timmermanszoon, door middel van Zijn onderwijs, de spijker op zijn kop.
Hij wist met dit harde hout om te gaan, Hij had genoeg ervaring met schuren en schaven en
vastgeroeste spijkers.
Maar ondanks dat de splinters ervan af spatten lieten zij zich niet door Hem schuren en schaven maar liepen geërgerd, met al hun splinters, onbehandeld weg!

Maar hoe zit het eigenlijk met ons?
Willen wij geleerd worden door 'De Timmerman?'
Willen wij ons laten schuren, ons laten schaven door middel van Zijn onderwijs?
Of vinden wij, dat het onderwijs wat de Bijbel ons o.a. niet leert, zoals het plegen van abortus, huwelijk tussen gelijke seksen, seks voor het huwelijk enz. meer ruimte moet geven door ons aan te sluiten bij onze hedendaagse cultuur?
Inmiddels zijn er vele christenen maar ook vele kerken die compromissen sluiten omdat zij liever geen aanstoot willen geven naar hun kerkgangers, familie, vrienden, of hun collega’s.

Lieve vriend, vriendin, als het je soms te moeilijk wordt wat Jezus zegt erger je dan niet aan Zijn woorden, aan Zijn waarheid, loop er niet van weg maar kom deze ergernis te boven en je zult gered worden.


Hartelijke groet,
Tjitskemaandag 16 mei 2016

Ik aanbid U ...

Hem aanbidden,
Hem liefhebben
met alles wat in je is,
dat is het hoogste goed.
Er is geen hogere grond 
dan wanneer je neerknielt,
je overgeeft aan Hem
en Hem aanbidt. 

Met al je liefde,
je genegenheid;
met heel je verstand
vol hartstocht, 
in alles wat je doet,
Hem aanbidden. 

Neerknielen,
overgave: 
Heer, ik aanbid U!
Ik aanbid U!
Ik aanbid U!With all my affection - Brian Doerksen


With all my affection Met al mijn liefde
All my understanding heel mijn verstand
Lord, I worship You Heer, ik aanbid U
With my ev'ry action Met alles wat ik doe
All my spirit's passion  alle passie, alle hartstocht, die in mij is
Lord, I worship You Heer, ik aanbid U
Lord, I worship You Heer, ik aanbid U

There's no higher call Er is geen hogere oproep
Than loving You with my life  dan U liefhebben met heel mijn leven
There's no higher ground Er is geen hogere grond
Than kneeling down before You  dan neerknielen voor U
Lord I surrender                            Heer, ik geef me over
I worship                                       Ik aanbid


There’s no higher call …
Er is geen hogere oproep …

Welke oproep er ook klinkt, of door wie dan ook, niets is belangrijker, niets is van meer waarde, dan de oproep om Hem lief te hebben boven alles.
Hoe de wereld ook roept en trekt; wat zij ook aanbiedt, of showt, waarmee ze je ook probeert te verleiden en te verlokken, de oproep om Hem lief te hebben boven alles, klinkt boven alles uit.
Hem liefhebben met heel je leven, met alle liefde die je hebt,  met heel je verstand, in alles wat je doet en met alle passie en hartstocht die in je is.
Liefhebben wat Hij liefheeft.
Haten wat Hij haat.
Wat Hem vreugde schenkt voor en boven alles.
Laten wat Hem pijn en verdriet doet.


There’s no higher ground …
Er is geen hogere grond …

De plaats waar je neerkniel voor Hem is de hoogste plaats, het hoogste terrein, de hoogste grond.
Het is de beste plaats voor elke situatie en in elke omstandigheid.
Het is de beste plaats om vanuit te leven.
Het is de beste plaats om alles te kunnen (over)zien.
Het is de beste plaats om vanuit te strijden.
Het is de beste plaats om te overwinnen.
Het is de beste plaats voor ...  alles.


Leven vanuit deze oproep.
Leven vanaf deze hoge grond.
Neerknielen en jezelf overgeven aan Hem.
Iedere dag …

Opnieuw …
… en opnieuw, …
… … en opnieuw …

There's no higher call
Er is geen hogere oproep

Than loving You with my life
dan U liefhebben met heel mijn leven

There's no higher ground
Er is geen hogere grond

Than kneeling down before You
dan neerknielen voor U

Lord I surrender
Heer, ik geef me over

                                                                 I worship
                                                                 Ik aanbid